BDSM-Institutet

Ord - BDSM

Förklaring av BDSM

Förklaring av och etymologi för begreppet BDSM inom BDSM

BDSM är en sammandragning av de tre förkortningarna
B&D (B/D, BD) för bondage och disciplin eller dominans,
D/s (D&s, Ds) för dominans och "submission" (underkastelse), och
SM (S&M, S/m) för sadomasochism eller sadism och masochism.

Termen BDSM myntades som ett samlingsbegrepp för ovanstående typer av oftast sexuella variationer, andra typer av "power exchange" inom relationer eller rollspel, och vissa närliggande fetischismer. En nödvändighet i BDSM är det samförstånd och den ömsesidighet mellan de deltagande parterna som markeras särskilt av de ingående termerna D/s och SM. Utan detta handlar det inte längre om BDSM utan om olaga frihetsberövande, tvång, misshandel, övergrepp och våldtäkt.

En anledning till skapandet av termen BDSM var att slippa ofruktsamma tvister om gränsdragningarna mellan ovanstående likartade men delvis skilda aktiviteter. Även termen BDSM är dock utsatt för liknande tvister, främst genom försök till inskränkningar eller förskjutningar av termens ursprungliga vida definition. Detta tycks främst göras av de som söker en identitet eller grupptillhörighet inom BDSM och därför har ett intresse av att skapa en så homogen och exklusiv grupp som möjligt och en tydlig gräns mellan "vi" och "de".

Etymologi

Akronymen BDSM användes första gången på UseNet alt.sex.bondage 1990-11-21 av Rich Chandler vid University of Maryland, och började användas konsekvent av Jack McBryde vid University of Houston fr.o.m. 1990-12-20. Den skrevs dock då som "B/D/S/M". Redan då var uttolkningen varierande. För en del var termen synonym med "D/S" som samlingsbegrepp för B&D och SM, för andra var den en ren kombination av "B/D" och "S/M" och skrevs då "B/D/S/M/D/S" om även psykologisk D/s ingick, och för åter andra innefattade den såväl B&D, D/s och SM i dagens vanligaste betydelser. Några enstaka försök gjordes att skriva termen "BD/SM", till skillnad från "B/D/S/M" när bara B&D och SM avsågs, men detta bruk fastnade inte. Första gången termen skrevs som "BDSM" på UseNet alt.sex.bondage var 1991-06-20 av den anonyma signaturen "avarti" och detta användes sedan alternativt med "B/D/S/M". Skrivningarna "B/D/S/M" och "BDSM" blev dock inte brett använda som samlingsbegrepp förrän under 1993 och medan "BDSM" behöll sin position fasades "B/D/S/M" ut så gott som helt före slutet av 1995 även om den förekom i FAQ:en för alt.sex.bondage så länge denna upprätthölls.

Ovanstående etymologiska information är sammanställd främst efter genomgång av BDSM-tidskrifter och UseNet:s arkiv på Internet. Troligtvis har ingen av termerna som först omnämns på UseNet sitt ursprung där utan har antagligen myntats i diskussioner inom BDSM-organisationer och fått sin första vidare spridning via BDSM-BBS:er (modemuppringda elektroniska anslagstavlor som var populära fr.o.m. slutet av 1970-talet fram till en tid efter Internets genombrott på 1990-talet). Men de begrepp som dyker upp på UseNet efter Internets genombrott har antagligen spritts dit ganska snart efter att de börjat användas på andra ställen.